LESSON 7: LẬP KẾ HOẠCH CHO BÀI VIẾT TASK 1 + OVERVIEW