LESSON 2: Câu Phức và Câu đơn là gì (complex and simple) + Ví Dụ Chi Tiết