Charles Branson Academy

Lưu trữ: Courses

IELTS Course 6.0 November

Hướng Dẫn Khoá Học: Hãy xem bài giảng theo thứ tự And then get started on your homework for the week!

IELTS Course 7.0

Hướng Dẫn Khoá Học: Sách Giáo Khoa và Bộ Đề IELTS (chia cho từng tuần) ở phần “Materials” Bài Giảng được chia thành 4 Phần: Giới Thiệu – Reading – Listening – Writing – Speaking Bạn phải hoàn thành hết bài giảng trước thì mới xem được bài giảng sau